Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг

На виконання вимог чинного законодавства України, фінансова установа до укладення з клієнтом (споживачем фінансових послуг) договору про надання фінансової послуги надає йому інформацію про:

I. Загальна інформація про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСІМЛІЗИНГ» (далі – Товариство)

1.1. повне найменування
Товариства:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСІМЛІЗИНГ»

(скорочене найменування згідно Статуту – ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ»)

англійською мовою: Limited Liability Company «EXIMLEASING».

1.2. ідентифікаційний код та місцезнаходження Товариства

Код ЄДРПОУ: 34492788

Місцезнаходження: Україна, 03022, місто Київ, вул. Козацька, будинок 120/4, корпус В, кімната 17

1.3. контактна інформація:

Контактний телефон:
(044)  528-4111

Адреса за якою приймаються ( в т.ч. на яку надсилаються) звернення клієнтів Товариства що складені на паперових носіях: Україна, 03022, місто Київ, вул. Козацька, будинок 120/4, корпус В, кімната 17

Адреса електронної пошти: info@eximleasing.com.ua;

Електронна адреса для звернень клієнтів формою зворотнього зв’язку.

1.4. відомості про державну реєстрацію, свідоцтво та ліцензії, надан Товариству:

Відомості про державну реєстрацію
(дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи):
17.07.2006, 1 074 102 0000 018393;
(посилання на відскановане свідоцтво)Інформація про реєстрацію Товариства як фінансової установи:
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Розпорядження № 1047 від 21.06.2018, реєстраційний номер: 13103785; серія та номер свідоцтва: ФК № 1049 від 21.06.2018, код фінансової установи: №13; (посилання на відскановане свідоцтво)
Інформація щодо внесення до реєстру фінансових установ та наявності права на надання відповідної фінансової послуги на сайті Національного Банку України:
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewIMDetail/30000001107406 (може перебувати не у відкритому стані через військові дії)

1.5. контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Товариства

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Товариства:
Національний банк України Адреса Національного банку України:
01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Контактний телефон: 0800 505 240.
Для подання письмових звернень громадян:
01601, м. Київ-8, вул. Інститутська, 11-б.
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua

ІІ. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою). Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи та про відокремлені підрозділи фінансової установи.

2.1. відомості про власників істотної участі (пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової
установи.
ВОРОБЙОВ ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, громадянин України, ідентифікаційний номер 3219818173, зареєстрований за адресою: 02166, місто Київ, вул. Мілютенка, будинок 42, квартира 156, прямий вирішальний вплив, 100% частки в статутному капіталі.
2.2. відомості про осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою (можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно
або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином)
ВОРОБЙОВ ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, громадянин України, ідентифікаційний номер 3219818173, зареєстрований за адресою: 02166, місто Київ, вул. Мілютенка, будинок 42, квартира 156, прямий вирішальний вплив, 100% частки в статутному капіталі.
2.3. відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установиНаглядова рада не обиралась.
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства одноособово, є Директор – Фомін Андрій Олександрович.
2.4. відомості про відокремлені підрозділи фінансової установиВідокремлені підрозділи не створювались.
2.5. річна фінансова та консолідована фінансова звітністьРозміщена на офіційному веб-сайті Товариства не менше ніж за останні три роки
2.6. відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установиСправа про банкрутство ТОВ «Ексімлізинг» не порушувалася. Процедура санації ТОВ «Ексімлізинг» не відкривалася.
2.7. рішення про ліквідацію фінансової установиРішення про ліквідацію ТОВ «Ексімлізинг» ні учасниками Товариства, ні іншим уповноваженим органом Товариства або судом не приймалося.
2.8. на виконання вимог пункту 39 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності
надавачів фінансових послуг від 14.04.2021р. № 30
 

Відомості про сткруктуру власності станом на 01.01.2024 р.

 

2.9. розкриття інформації про основні показники  діяльності в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку Україниhttps://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6

ІІІ. Інформація про договір надання фінансових послуг

3.1. права клієнта на інформаціюДо укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги Товариство обов’язково додатково надає клієнту інформацію про фінансову послугу, що пропонується надати, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта (фактори, які впливають на вартість фінансової послуги).

Окремо, надається Товариством клієнту у письмовій формі:

  • інформація відповідно до статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
  • попередження про можливі валютні ризики, що впливатимуть на договір фінансового лізингу, зобов’язання якого виражені в іноземній валюті або умовами договору фінансового лізингу якого передбачена зміна вартості предмета фінансового лізингу, процентної ставки та/або розміру лізингових платежів залежно від офіційного курсу гривні до іноземної валюти;
  • наочні приклади зміни розміру періодичних платежів у випадку зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти.

Товариство одержує від споживача письмове підтвердження про ознайомлення з наведеною інформацією.

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (завантажити файл у форматі .pdf)
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (завантажити
файл у форматі .pdf)

3.2. перелік фінансових послуг, що надається Товариством як фінансовою установою

3.2.1 назва договору

 

– фінансовий лізинг

-Договір фінансового лізингу

3.3. договір про надання фінансових послуг
Договір про надання фінансових послуг укладається виключно у письмовій формі. Примірник договору, укладеного у паперовому вигляді, а також додатки до нього (за наявності) надаються Товариством клієнту одразу після його підписання, але до початку надання клієнту фінансової послуги.

Відносини між Товариством (Лізингодавцем) та клієнтом (Лізингоодержувачем), що виникають на підставі договору фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених законами України з питань регулювання діяльності з надання фінансових послуг, Законом України «Про фінансовий лізинг» від 04.02.2021 р. № 1201-ІХ та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами.

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язується відповідно до договору на строк та за плату (лізингові платежі), визначені таким договором, передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувача.

Об’єктом фінансового лізингу може бути майно, визначене індивідуальними ознаками, що відповідає критеріям основних засобів відповідно до законодавства, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо передачі якого в лізинг законом не встановлено обмежень.

Об’єкт фінансового лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт третіми особами у зв’язку з будь-якими діями або бездіяльністю лізингоодержувача, крім випадків, встановлених законом.

Об’єкт фінансового лізингу не може бути включений до складу ліквідаційної маси у разі визнання лізингоодержувача банкрутом у випадках та порядку, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства.

Захист прав лізингоодержувача на об’єкт фінансового лізингу

Протягом строку дії договору фінансового лізингу, за умови належного виконання умов такого договору, лізингоодержувачу забезпечується захист належних йому відповідно до закону та/або договору фінансового лізингу прав щодо об’єкта фінансового лізингу з дотриманням при цьому захисту встановлених законом та/або договором фінансового лізингу прав лізингодавця.

Протягом строку дії договору фінансового лізингу, за умови належного виконання умов такого договору, лізингоодержувач має право вимагати від осіб, які порушують його права як лізингоодержувача, у тому числі від лізингодавця, усунення будь-яких порушень його прав на об’єкт фінансового лізингу.

Лізингоодержувач має право набути у власність об’єкт фінансового лізингу за умови належного, повного та безумовного виконання лізингоодержувачем своїх зобов’язань за договором фінансового лізингу, у тому числі із сплати лізингових та інших платежів, а також неустойки (штрафу, пені), якщо інше не передбачено таким договором.

Відмова від договору фінансового лізингу та дострокове розірвання договору фінансового лізингу

Після отримання лізингоодержувачем об’єкта фінансового лізингу лізингодавець має право відмовитися від договору фінансового лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингоодержувача, та/або вимагати повернення об’єкта фінансового лізингу, у тому числі у безспірному порядку, на підставі виконавчого напису нотаріуса:

  • у разі якщо лізингоодержувач не сплатив за договором фінансового лізингу лізинговий платіж частково або в повному обсязі та прострочення становить більше 60 календарних днів.
  • за наявності інших підстав, встановлених договором фінансового лізингу.

У разі прострочення передачі лізингоодержувачу об’єкта фінансового лізингу більш як на 40 календарних днів, лізингоодержувач до моменту передачі йому об’єкта фінансового лізингу має право відмовитися від договору фінансового лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця.

Лізингові платежі, сплачені лізингоодержувачем за договором фінансового лізингу до дати односторонньої відмови лізингодавця від договору фінансового лізингу або його розірвання, не підлягають поверненню лізингоодержувачу, крім випадків, коли одностороння відмові від договору фінансового лізингу або його розірвання здійснюються до моменту передачі об’єкта фінансового лізингу лізингоодержувачу.

Лізингодавець має право стягнути з лізингоодержувача заборгованість із сплати лізингових платежів на дату розірвання договору, а також збитки, неустойку (штраф, пеню), інші витрати, у тому числі понесені лізингодавцем у зв’язку із вчиненням виконавчого напису нотаріусом.

Лізингоодержувач може письмово звернутись до лізингодавця із пропозицією щодо дострокового часткового або повного погашення заборгованості по відшкодуванню вартості  обєкта фінансового лізингу з відповідним внесенням змін до Графіку лізингових платежів, не раніше як за 20 (двадцять) календарних днів до дати бажаного погашення і за умови відсутності простроченої заборгованості за договором фінансового лізингу.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій.

У разі прострочення передачі лізингоодержувачу об’єкта фінансового лізингу більш як на 30 календарних днів та за умови, що договором фінансового лізингу не передбачено інший строк, лізингоодержувач до моменту передачі йому об’єкта фінансового лізингу має право відмовитися від договору фінансового лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця.

У разі закінчення строку, на який лізингоодержувачу передано об’єкт фінансового лізингу у володіння та користування (якщо до лізингоодержувача не переходить право власності на об’єкт фінансового лізингу), а також у разі дострокового розірвання договору фінансового лізингу та в інших випадках дострокового повернення об’єкта фінансового лізингу, повернути об’єкт фінансового лізингу у стані, в якому його було
прийнято у володіння та користування, з урахуванням нормального зносу, або у стані, визначеному договором фінансового лізингу та супровідною документацією на об’єкт фінансового лізингу.

Лізингоодержувач може письмово звернутись до Лізингодавця із пропозицією щодо дострокового часткового або повного погашення заборгованості по відшкодуванню вартості  обєкта фінансового лізингу з відповідним внесенням змін до Графіку лізингових платежів, не раніше як за 20 (двадцять) календарних днів до дати бажаного погашення і за умови відсутності простроченої заборгованості за договором фінансового лізингу.

Часткове дострокове погашення заборгованості по відшкодуванню вартості  обєкта фінансового лізингу можливе у будь-якому періоді строку договору фінансового лізингу за умови згоди Лізингодавця і сплати комісії згідно Додатку «Комісії» до договору фінансового лізингу.

Повне дострокове погашення заборгованості по відшкодуванню вартості  обєкта фінансового лізингу можливе не раніше 13 (тринадцятого) місяця з дати підписання Акту приймання-передачі обєкта фінансового лізингу і за умови згоди Лізингодавця.

Порядок внесення  змін та доповнень до договору фінансового лізингу

За письмовою згодою сторін.

Мінімальний строк дії договору

Строк, на який лізингоодержувачу передається об’єкт фінансового лізингу у володіння та користування, не може становити менше одного року.

3.4. порядок визначення суми зборів, платежів, інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податкамиВизначається відповідно до погоджених графіків та відображається в самому договорі фінансового лізингу.

IV. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг

4.1. можливість та порядок позасудового розгляду скарг/звернень споживачів фінансових послугЗахист прав споживачів Товариством здійснюється шляхом розгляду та відповідного реагування на заяви та скарги, які надходять в процесі діяльності, а також захист прав споживачів здійснюється в судовому порядку.
Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється шляхом розгляду Товариством письмових звернень відповідно до вимог: Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР.
Адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:
після проведення перереєстрації – 03022, м. Київ, вул Козацька 120/4, Корп. В
адреса електронної пошти: info@eximleasing.com.ua;
Також, позасудовий розгляд скарг споживачів фінансових послуг здійснюється Національним банком України.З детальною інформацією про розгляд звернень споживачів фінансових послуг до Національного банку України можна ознайомитись за посиланням: Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України щодо розгляду звернень громадян: https://bank.gov.ua/ у розділі «Звернення громадян»: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals#

V. Інформація, що надається Товариством за вимогою клієнта

Відомості про фінансові показники діяльності Товариства та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
Перелік керівників Товариства та її відокремлених підрозділів (в разі наявності);
Розмір часток у статутному капіталі Товариства, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки у статутному капіталі Товариства перевищують 5 відсотків;
Іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.

VI. Механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Товариство є суб’єктом первинного фінансового моніторингу у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-ІХ.
Товариство має право витребувати, а клієнт, представник (-и) клієнта зобов’язані подавати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки (ідентифікація та верифікація клієнта (його представника);
встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутність, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);
встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції; проведення на постійній основі моніторингу ділових відн6осин та фінансових операцій клієнта, що здійснюється у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Товариства інформації про клієнта, його діяльність та ризик( у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);
забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта), а також для виконання Товариством інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії. Виконання Товариством цього Закону не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог цього Закону здійснюється без
отримання згоди суб’єкта персональних даних.

VII. Комплаєнс

Комплаєнс – це відповідність комплексу норм, правил та цінностей, які визначають параметри ведення прозорого й ефективного бізнесу, регулюють корпоративні відносини між співробітниками ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ», визначають правила поведінки з третіми особами – продавцями (постачальниками), контрагентами, клієнтами, потенційними споживачами фінансових послуг та іншими учасниками бізнес-процесів, представниками державних органів влади і самоврядування, благодійними організаціями та іншими бізнес- партнерами.

Комплаєнс-система ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» складається з: Антикорупційної програми, Кодексу етики, Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктом інтересів в ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ».

Від початку свого існування ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» дотримується антикорупційних стандартів і процедур, встановлених чинним законодавством України задля протидії будь-яким проявам корупції в роботі Товариства. Комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у господарчої діяльності та соціальної активності визначає Антикорупційна програма, яка є обов’язковою для виконання усіма працівниками Товариства та застосовується також у відносинах з клієнтами та партнерами.

Основні корпоративні принципи і правила ділової поведінки, права й обов’язки кожного працівника на рівні внутрішніх службових взаємовідносин, а також в рамках зовнішніх ділових контактів з іншими учасниками ринку визначає Кодекс етики.

В Товаристві діє Політика щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ», що прийнята з метою визначення, уникнення та управління будь-якими конфліктами інтересів, що можуть завдати шкоди клієнтам Товариства чи інтересам ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ». Зазначений документ визначає обставини, що призводить чи може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час здійснення Товариством своєї діяльності та містить відповідні норми та заходи, що застосовуються ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ», для управління конфліктом інтересів.

Перелік осіб надавачів допоміжних послуг

Фізична особа-підприємець, а також юридична особа для включення до Переліку осіб (для надання лізингоодержувачу допоміжних послуг), повинна відповідати таким вимогам:

1)мати право на здійснення діяльності з надання відповідної допоміжної послуги;

2)мати кількість кваліфікованих працівників та обладнання, необхідного для належного надання допоміжних послуг.

Страхова компаніяКонтактиEmail
ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
ідентифікаційний код 33908322
0-800-60-44-53
(044) 502-67-37
info@arsenal-strahovanie.com
АТ «СК «АРКС»
ідентифікаційний код 20474912
0-800-30-27-23
(044) 391-11-22
mail@arx.co.ua
ПАТ «СК «Універсальна»
ідентифікаційний код 20113829
0-800-500-381
(044) 281-61-71
office@universalna.com
ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна»
ідентифікаційний код 20782312
+38 (044) 238 62 38
+38(044) 581 04 00
for-pzu@pzu.com.ua
Перелік оціночних компаній
Оціночна компаніяКонтактиEmail
ТДВ «НЕКОС»(044) 251-17-42; (044) 233-57-91; (067) 232-52-98; (050) 469-30-93; (063) 233-57-91; (067) 250-70-66nekos@ukr.net
ТОВ «Консалтингова компанія «Бі.Еф.Сі.»(044) 331-87-86; (050) 694-56-74; (067) 503-21-10; (050) 694-56-73info@bfc.ua
ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УВЕКОН»(044) 502-45-94; (044) 502-45-95; (050) 654-98-23; (066) 596-28-11; (050) 460-28-11info@uvecon.ua
ПП «Академія Оцінки і Права»(044) 502-23-54; (067) 232-03-45; (067) 238-30-77; (067) 979-02-65; (067) 294-24-37akadem@akadem.com.ua
ТОВ «ДЖІ-БІ-ЕМ-ФІНАНС»(044) 528-71-71, (067) 465-41-71; (067) 210-21-66office@gbmfinance.com.ua
ТОВ «Бізнес група Співдружність»(050) 582-35-21; (050) 301-86-787140190@gmail.com
ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт»(048) 797-25-66; (067) 484-10-59office.ukrconsalt@gmail.com
Примірний договір надання фінансових послуг (лізинговий):

Примірний договір надання фінансових послуг (лізинговий):

Примірний договір надання фінансових послуг (лізинговий):

Примірний договір надання фінансових послуг (лізинговий):

Примірний договір надання фінансових послуг (лізинговий):

Примірний договір надання фінансових послуг (лізинговий):